در اجرای دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور ویژه مدیران استان ، چهارمین سمینار تخصصی تحت عنوان " مدیریت بحران" برگزار شد.

در اجرای دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور ویژه مدیران استان ، چهارمین سمینار تخصصی تحت عنوان " مدیریت بحران" برگزار شد.
مدیریت بحران

در اجرای دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور ویژه مدیران استان ، دومین سمینار تخصصی تحت عنوان                 " مدیریت بحران "  برگزار شد .

     به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان  در اجرای دوره های تخصصی راهبردی و مسئله محور ویژه مدیران استان دومین سمینار تخصصی  تحت عنوان " مدیریت بحران " به مدت ۴ ساعت برگزار گردید.

   شایان ذکر است این دوره در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ برگزار شد.