دوره آموزشی " تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات " برگزار می گردد.

دوره آموزشی " تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات " برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در نظر دارد دوره ای تحت عنوان " تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات " به مدت ۶ ساعت برگزار نمایند.

دوره آموزشی " تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات " برگزار می گردد.

هدف از اجرای این دوره تقویت و ارتقاء دانش کارشناسان دستگاههای اجرایی، شهرداری ها و سازمان های وابسته در زمینه نگهداری بهینه تجهیزات و تاسیسات  در راستای صرفه جویی در هزینه ها می باشد.

بنابر این گزارش فراگیرانی مجاز به شرکت در این دوره  هستند که از سوی دستگاه اجرایی ذیربط در سامانه مدیریت آموزش استان به آدرس: http://erqz-mporg.ir ثبت نام شده باشند.

شایان ذکر است این دوره به صورت مجازی و با همکاری مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان برگزار خواهد شد.