دوره آموزشی " آشنایی با استاندارد آسانسور " برگزار می گردد.

دوره آموزشی " آشنایی با استاندارد آسانسور " برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در نظر دارد  دوره ای تحت عنوان " آشنایی با استاندارد آسانسور  " به مدت ۶ ساعت برگزار نمایند.

دوره آموزشی " آشنایی با استاندارد آسانسور

هدف از اجرای این دوره تقویت و ارتقاء دانش کارشناسان دستگاههای اجرایی، شهرداری ها و سازمان های وابسته در زمینه استاندارد آسانسور می باشد.

شایان ذکر است این دوره به صورت حضوری و رعایت پروتکل بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  و با همکاری مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان در تیرماه برگزار خواهد شد.