دوره‌های آموزشی رشته شغلی مسئول گزینش ۱۳-۰۷-۱۳۸۷

بخشنامه دوره‌های آموزشی مسئول گزینش در تاریخ ۱۳-۰۷-۱۳۸۷

جزئیات بخشنامه در فایل پیوست می‌باشد:

بخشنامه دوره‌های آموزشی مسئول گزینش در تاریخ ۱۳-۰۷-۱۳۸۷

رشته شغلی مسئول گزینش کد ۱۳