تحلیل و طراحی سیستم

شغلی
دوره های شغلی
تحلیل و طراحی سیستم
اطلاعات دوره
سرفصل: 

-آشنایی با انواع متدولوژی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

-آشنایی با ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

-آشنایی با زبان های مدل سازی تولید نرم افزار

-اصول و مبانی شبکه