حقوق تامین اجتماعی ۲ "بیمه حرف و مشاغل آزاد"

شغلی
دوره های شغلی
حقوق تامین اجتماعی ۲ "بیمه حرف و مشاغل آزاد"
اطلاعات دوره
سرفصل: 

-بیمه اختیاری تامین اجتماعی

-ارائه بیمه به صورت اختیاری

-بیمه حرف و مشاغل آزاد-میزان حق بیمه و چکونگی وصول آن

-مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد-مزایای بیمه حرف و مشاغل آزاد

-سایر احکام ناظر به بیمه حرف و مشاغل آزاد