اصول و آداب تشریفات

شغلی
دوره های شغلی
اصول و آداب تشریفات
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
سرفصل: 

-مفهوم، تعریف و کاربردهای تشریفات تشریفات در روابط عمومی اصول روابط با مشتری مراحل تشریفات

-آیین تشریفات در همایشها و کنرفرانس های خبری داخلی

-آیین تشریفات در همایشها و کنفرانسهای خبری داخلی

-آیین تشریفات در همایشها و کنفرانسهای خبری داخلی

-آیین تشریفات در مراسم تودیع و معارفه

-آداب و تشریفات برای مقامات درون و برون سازمانی

-بازدید مقامات ارشد نظام از سازمان

-افتتاحیه ها و بهره برداری از طرح ها

-بازدید های عمومی و تورهای سیاحتی همایشهای بین المللی

-مباحث اجرایی تشریفات و شرایط و توانمندیهای عوامل ستادی و اجرایی

-اطلاع رسانی در فرآیند تشریفات (اصول تشریفات / استقبال/ حمل و نقل/ اسکان/ پذیرایی/ بدرقه)

-اطلاع رسانی در فرآیند تشریفات (اصول تشریفات / استقبال/ حمل و نقل/ اسکان/ پذیرایی/ بدرقه)