کاتالوگ

توجیهی بدوخدمت

نوع دوره: توجیهی بدو خدمت

بهبود مدیریت

نوع دوره: دوره های بهبود مدیریت

نوع دوره: دوره های مدیران عملیاتی

نوع دوره: دوره‌های حین انتصاب - ویژه مدیران حرفه ای سطح پایه

نوع دوره: دوره‌های حین انتصاب - ویژه مدیران حرفه ای سطح میانی

عمومی

نوع دوره: دوره های توانمندی های عمومی

نوع دوره: دوره های فرهنگی اجتماعی

شغلی

نوع دوره: دوره های شغلی

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته شغلی آمار موضوعی

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان روابط عمومی

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته شغلی مسئول خدمات مالی

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته شغلی مدیر اداری و مالی

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته های شغلی رئیس دفتر،مسئول دفتر،منشی

نوع دوره: دوره کارشناسان فناوری اطلاعات

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته شغلی آموزش

نوع دوره: دوره‌های آموزشی رشته‌های شغلی حسابدار، ذی‌حساب، حسابرس

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان حقوقی

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان برنامه و بودجه

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته شغلی مسوول خدمات اداری

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته شغلی کتابدار

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان امور اداری

نوع دوره: دوره های آموزشی رشته های شغلی مسئول گزینش

فناوری اطلاعات

نوع دوره: دوره های فن آوری اطلاعات

مصوب کارگروه

نوع دوره: دوره های مصوب

توجیهی بدو خدمت

نوع دوره: دوره های آموزش توجیهی